Datum van publicatie:

Het is bekend dat ouders verschillende ideeën en wensen hebben met betrekking tot de mate van zelfmanagement in de zorg voor hun kind met een chronische aandoening. Uit deze studie bleek dat ook revalidatieprofessionals verschillend denken over de ondersteuning van zelfmanagement van ouders wiens kind zij behandelen. Het is belangrijk dat professionals over discipline-overstijgende (coaching)vaardigheden beschikken om goed af te kunnen stemmen met ouders. Reflectie op het eigen handelen speelt daarbij een essentiële rol.

In dit mixed methods onderzoek vulden 175 revalidatieprofessionals uit 2 revalidatiecentra een online vragenlijst in. Vervolgens werden nog 16 professionals nader geïnterviewd over hun perspectieven ten aanzien van zelfmanagement (ondersteuning) van ouders. In de enquête werd onder andere gevraagd naar de motivatie en de attitude van professionals om ouders te ondersteunen in hun zelfmanagement. Het grootste deel van de deelnemende professionals was intrinsiek gemotiveerd om zelfmanagement te ondersteunen van ouders in de zorg voor hun kind. Daarbij bleek er een positief verband met de leeftijd en het aantal jaren werkervaring van professionals, en de mate van intrinsieke motivatie. Uit de vragenlijsten bleek ook dat het overgrote deel van de professionals het belangrijk vond dat ouders actieve betrokkenheid hebben in het revalidatieproces. Echter, maar een klein deel van de professionals vond dat ouders daarbij ‘in de lead’ zouden moeten zijn.

Uit de interviews die vervolgens werden afgenomen, kwam naar voren dat de meeste professionals ‘samenwerking in partnerschap met ouders’ als essentiële voorwaarde zien voor het ondersteunen van zelfmanagement. Professionals gaven daarbij wel aan regelmatig te worstelen met het vinden van balans tussen het geven van regie aan ouders en het houden van controle als professional, zeker als er verschillen van inzicht zijn tussen ouders en de professional. Onvoldoende tijd om goed in contact te zijn met ouders werd als belemmerende factor ervaren voor het ondersteunen van zelfmanagement. Ook het gebrek aan een duidelijke visie binnen de organisatie ten aanzien van zelfmanagement werd als belemmering gezien. Het contact met collega’s binnen het behandelteam aan wie men indien nodig advies kon vragen, werd als een faciliterende factor genoemd voor het ondersteunen van zelfmanagement van ouders.

Professionals gaven aan dat extra (coaching)vaardigheden nodig zijn om ouders goed in hun zelfmanagement te kunnen ondersteunen. Reflectie door professionals op potentiële verschillen tussen hun eigen motivatie en ideeën ten aanzien van zelfmanagement en het daadwerkelijk ondersteunen daarvan, lijkt tenslotte van cruciaal belang voor zelfmanagementondersteuning.

Wong Chung R, Willemen A, Voorman JM, Ketelaar M, Becher JG, Schuengel C. Professionals’ motivation to support parental self-management regarding children with physical disability in Dutch rehabilitation services: ‘Please mind your gap’. Child Care Health Dev. 2021 Sep;47(5):685-696. doi: 10.1111/cch.12883.