Datum van publicatie:

Promotie: V.C.M. (Vincent) Cox

Titel proefschrift: Partners of patients with acquired brain injury

Promotoren: prof.dr. J.M.A. Visser-Meily en prof.dr. C.M. van Heugten

Copromotor: dr. V.P.M. Schepers

Wanneer: dinsdag 10 november 2020 14.30 – 15.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

 

Samenvatting

Partners van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel ervaren vaak overbelasting, angst en depressieve klachten. Vincent Cox heeft dit in zijn promotieonderzoek nader onderzocht. Deze klachten bij partners blijken niet af te nemen gedurende de twee jaar na het oplopen van het hersenletsel en naast kenmerken van de patiënt spelen vooral de kenmerken van de partner zelf een rol bij het ontwikkelen van deze klachten.

Uit zijn onderzoek blijkt ook dat de psychologische vaardigheden van patiënten en partners invloed hebben op de klachten van de andere persoon in het koppel. Als de patiënt bijvoorbeeld een betere coping heeft, dan ervaart de partner minder angstklachten. Het is belangrijk om rekening te houden met deze wederzijdse beïnvloeding wanneer zorgverleners ondersteuning bieden aan patiënten en hun partners.

Voor het ondersteunen van partners is de CARE4Carer interventie ontwikkeld. Hierin wordt een online ondersteuningsprogramma gecombineerd met fysieke consulten bij een maatschappelijk werker. De ontwikkeling van deze interventie wordt beschreven in dit proefschrift. De verwachting is dat partners door deelname aan CARE4Carer meer grip op hun mantelzorgsituatie gaan ervaren. Dit wordt in kaart gebracht met de Caregiver Mastery Scale. Uit het onderzoek van Vincent blijkt dat dit instrument gebruikt kan worden om grip op de mantelzorgsituatie te meten bij partners van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.

English version

Partners of patients with acquired brain injury often experience high levels of burden, anxiety and depressive symptoms. Vincent Cox investigated this in detail during his PhD trajectory. These symptoms in partners turn out not to decrease during the two years after brain injury and besides the characteristics of the patient, especially the characteristics of the partner themselves play a role in the development of these symptoms.

His research also shows that psychological skills of patients and partners influence the symptoms of the other person in the couple. For example, if the patient has a better coping, the partner will experience less symptoms of anxiety. It is important to take this interdependent effect into account when caregivers provide support for patients and their partners.

The CARE4Carer intervention has been developed to support partners. CARE4Carer consists of an online support program and face-to-face consultations with a social worker. The development of this intervention is described in this thesis. The expectation is that participation in CARE4Carer improves feelings of mastery in partners. These can be determined with the Caregiver Mastery Scale. Vincent has investigated this instrument and concluded that it can be used to measure feelings of caregiver mastery in partners of patients with acquired brain injury.