Datum van publicatie:

Promotie: M.C.J.M. (Tijn) van Diemen

Titel proefschriftSelf-management, self-efficacy, and secondary health

Supervisors: prof.dr. M.W.M. (Marcel) Post en prof.dr. J.H.B. (Jan) Geertzen

Co-supervisor: dr. I (Ilse) van Nes

Wanneer: woensdag 30 september 2020 14.30 – 15.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.

Samenvatting NL

Dit proefschrift gaat over zelfmanagement, het vertrouwen en secundaire stoornissen bij mensen die kortgeleden een dwarslaesie hebben opgelopen. Een dwarslaesie is een relatief zeldzame aandoening waarbij mensen naast verlammingen en gevoelsstoornissen ook problemen kunnen krijgen met hun autonome functies zoals de blaas- en darmlediging. Bij deze veranderingen is een goede zelfmanagement belangrijk om, indien mogelijk, te voorkomen dat er secundaire stoornissen ontstaan, bijvoorbeeld doorzitwonden, blaasontstekingen, pijn als ook angst en depressieve gevoelens. De uitvoering van zelfmanagement is afhankelijk van kennis, vaardigheden en het vertrouwen van mensen met een dwarslaesie in het kunnen omgaan met hun aandoening.

Uit de resultaten van de zeven uitgevoerde studies komt naar voren dat het vertrouwen in het omgaan met hun aandoening een belangrijke rol speelt bij het optreden van mentale secundaire stoornissen, voor de lichamelijke secundaire stoornissen is nog meer onderzoek nodig om dat met zekerheid vast te kunnen stellen. Verder komt uit dit proefschrift naar voren dat de vragenlijsten waarmee het vertrouwen momenteel gemeten wordt, veel meer persoonlijkheidstrekken meet dan dat hiermee het toestandsbeeld van iemands vertrouwen in kaart wordt gebracht. Omdat met name het toestandsbeeld sterk lijkt samen te hangen met de mate van aanpassing aan de gevolgen van de dwarslaesie is er in de klinische praktijk behoefte aan zo’n gevoelige toestandsschaal. Gezien het belang zou er binnen de revalidatie veel meer nadruk op moeten worden gelegd op dit vertrouwen. Dat zou kunnen door vertrouwen als belangrijk revalidatie doel te bestempelen en hier met het gehele revalidatieteam, interdisciplinair, aan te werken.

Samenvatting EN

This thesis is about self-management, confidence, and secondary health conditions of people who were recently confronted with spinal cord injury. Spinal cord injury is a relative rare condition that not only causes paralysis and sensibility defects it may also affect autonomic functions like control over bladder and bowel functioning. These changes make self-management important in preventing secondary health conditions, for instance pressure injuries, urinary tract infections, pain, but also anxiety and depressive mood, if possible. The execution of self-management by people with a spinal cord injury depends on knowledge, skills and confidence in their ability to manage their condition.

The results of the seven presented studies show that confidence in their ability to manage their condition is an important factor for the occurrence of mental secondary health conditions. For the physical secondary health conditions more research necessary. Further it was found that the questionnaires, currently used to measure confidence, measure mostly personality traits and not the state aspects of confidence. While these state aspects are supposed to highly correlated with adjustment after spinal cord injury, there is a need for a sensitive state questionnaire in clinical practice. Confidence being an important aspect of adjusting after spinal cord injury, this should be emphasized during rehabilitation after spinal cord injury. This can be done by making confidence an important rehabilitation target. The whole rehabilitation team can work on this target in an interdisciplinary approach.